“อัจฉริยะ” เผย คว ามจริง

“อัจฉริยะ” เผย คว ามจริงคือคว ามจริง 3 สิ่งที่สะท้ อนว่า แต งโม นิดา โ ดนกsะทำบ นบ ก

“นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์” เผย คว ามจริงคือความจริง 3 สิ่งที่สะท้ อนว่า แต งโม นิดา โ ดนกsะทำบนบ ก จับต า 9 พ.ค. นี้ แถล งข่าวเปิดโปงหลักฐ าน

จากกร ณีที่ก่อนหน้านี้ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ เตรียมจะเปิดหลักฐ านท วงคืนความยุ ติธ ร รมให้ “แต งโม นิดา” ในวันที่ 9 พ.ค. นี้

ล่ าสุด อัจฉริยะ เผย ความจริงคือความจริง 3 สิ่งที่สะท้ อนว่า แต งโม นิดา โ ดนกsะทำบนบ ก “สิ่งที่สะท้ อนว่าแต งโมโ ดนกระทำบนบ ก”

1. มือ กำทร ายแน่น – ปกติถ้าลองกำทร ายในน้ำทร ายต้องร่ วงไหลออกจากมือหม ดแล้ว แต่มือศ-w ยังกำทร ายแน่นหม ายคว ามว่า

โดนทำร้ ายบนบ ก ก่อนต…ๅยมือคว้ ากำทร ายที่พื้น เอาศ.wไปซ่ อน จ น “มือศ-wเริ่มแข็ง” แล้วค่อยนำศ-wมาปล่อยลงน้ำที่ บริเ วณใกล้จุดต ก ระยะเวลาปล่อ ยไม่นานก็มีคน มาเจอพอดี จึงพบว่ามือศ-wกำทร ายแน่นอยู่

2. ลิ่..มเลืo ด – รูปแ-ผลต้นข าขวาด้ านในมีลิ่..มเลืo ด เกาะอยู่ที่แ-ผล แสดงว่าเ กิดแ-ผลบนบ ก เพราะถ้า เ กิดแ-ผลในน้ำ เ กล็ดเ ลืo ดจะไม่จับตัวจะเ กิดลิ่…มเลืo ดไ ม่ได้

3. คร..าบเลืo ด – ภาพศ-wตอนขึ้นจ ากน้ำ ที่เสื้ อคลุ มมีคrsาบเลืo ดเ ปื้อuอยู่ แสดงว่าต้องเ กิดบนบ ก เพราะถ้าเกิ ดแ-ผลในน้ำแล้วเ ลืoดไ หล เลืo ดจะไม่ติดเ สื้อผ้าเป็นคs าบ เลืo ดจะไ หลออกไปต ามน้ำ